vodoznak
KOMPLEXNÍ REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ ,,MĚNÍME NEJEN VZHLED DOMŮ, ALE I TVÁŘE CELÝCH MĚST“

BYTOVÉ DOMY BEZ BARIÉR

      

CO JE CÍLEM PODPORY?

Cílem podprogramu Bytové domy bez bariér je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou výtahů v domech, které jimi nejsou vybaveny a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady.

JAKÉ JSOU PARAMETRY PROGRAMU?

 • počet bytových domů, ve kterých byly odstraněny bariéry při vstupu do domu a k výtahu
 • počet bytových domů, ve kterých byl instalován nový výtah
 • počet bytových jednotek s nově vytvořeným bezbariérovým přístupem

O JAKOU FORMU PODPORY SE JEDNÁ?

Podpora se poskytuje ve formě účelové investiční dotace na realizaci projektu, jehož cílem je odstranění bariér v přístupu do domu a k výtahu a na instalaci nového výtahu.

KDO MŮŽE BÝT PŘÍJEMCEM PODPORY?

 • vlastník bytového domu
 • spoluvlastník bytového domu
 • společenství vlastníků, nebo vlastník nebo spoluvlastník jednotky vykonávající činnost správce bytovém domě, ve kterém společenství vlastníků nevzniklo (dále jen „žadatel“)

JAKÁ JE VÝŠE PODPORY?

Dotace je poskytována ve výši max. 50 % uznatelných výdajů na realizaci akce, maximálně však:

 • 200 tis. Kč v případě bezbariérových úprav přístupu do bytového domu a k výtahu;
 • 800 tis. Kč v případě výstavby výtahu pro jeden vchod do bytového domu;
 • 1000 tis. Kč v případě výstavby výtahu a zároveň bezbariérových úprav přístupu k němu

JAKÉ JSOU PODMÍNKY DOTACE?

Dotaci lze poskytnout žadateli, jsou-li splněny tyto podmínky:


a) Žádost o dotaci je podána na Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) v termínu stanoveném správcem programu.
b) Žádost o dotaci splňuje všechny základní povinné náležitosti žádosti.
c) Žadatel o dotaci má vypořádané veškeré splatné závazky vůči orgánům státní správy a samosprávy nebo zdravotní pojišťovně, státním fondům nebo bankám, v době podání žádosti a po dobu 3 let před podáním žádosti nebyl na majetek žadatele prohlášen konkurz nebo nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku žadatele, nebyl proti žadateli veden výkon rozhodnutí, není v úpadku či likvidaci. Proti žadateli není zahájeno nebo vedeno trestní řízení a nebyl odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem činnosti subjektu nebo pro trestní hospodářský čin nebo čin proti majetku.
d) Bytový dům je ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví žadatele nebo je žadatelem SVJ; na budově ani nemovité věci, jejíž součástí je budova, nevázne exekuce ve prospěch třetí osoby, zajištění převodu nebo zajištění převodu práva.
e) Celková výše poskytnuté dotace je v souladu s komunitárním právem Evropské unie v oblasti veřejné podpory.
f) Žadatel má zajištěny zdroje na dofinancování projektu.
g) Žadatel doloží investiční záměr, který věcně a funkčně vymezuje stavbu, časový průběh přípravy a realizace stavby a specifikuje zdroje financování.
h) Projekt je zpracován oprávněnou osobou, řešení zahrnuje rozsah a technologický postup úprav, předběžný položkový rozpočet, ve kterém jsou uvedeny položky splňující podmínky poskytnutí dotace.
i) Žadatel doloží, že v době podání žádosti není bytový dům vybaven výtahem nebo do bytového domu a k výtahu není umožněn bezbariérový přístup.
j) Žadatel má platný doklad o povolení stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění.
k) Dotace se poskytuje na částečnou úhradu nákladů na pořízení nového výtahu a souvisejících stavebních prací, na stavební úpravy vstupu do bytového domu a přístupu k výtahu. Dotaci na odstranění bariér při vstupu do domu a k výtahu nelze použít na instalaci technických zařízení překonávajících schody.

CO JSOU UZNATELNÉ VÝDAJE?

 • na demoliční a stavební práce nutné k instalaci nového výtahu,
 • pořízení výtahu,
 • na demoliční a stavební práce související s výstavbou bezbariérových přístupů do domu,
 • demoliční a stavební práce související s výstavbou bezbariérového přístupu k výtahu uvnitř domu.

CO NEJSOU UZNATELNÉ VÝDAJE?

 • na projektovou dokumentaci,
 • stavební dozor a náklady související s vypracováním žádosti.

Dotaci na odstranění bariér při vstupu do domu a k výtahu nelze použít na instalaci technických zařízení překonávajících schody

 

Více informací o dotačním programu BYTOVÉ DOMY BEZ BARIÉR naleznete v naší PDF publikaci

ke stažení ZDE

nebo na webových stránkách https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-2019/Podprogram-Bytove-domy-bez-barier-(1)