vodoznak
KOMPLEXNÍ REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ ,,MĚNÍME NEJEN VZHLED DOMŮ, ALE I TVÁŘE CELÝCH MĚST“

 

ÚVĚR IROP - PROGRAM ZATEPLOVÁNÍ

KDO MŮŽE ŽÁDAT O ÚVĚR?
a) vlastník bytového domu nebo nemovité věci, jejíž součástí je bytový dům,
b) společenství vlastníků jednotek, nebo
c) spoluvlastníci bytového domu nebo nemovité věci, jejíž součástí je bytový dům.

ÚZEMNÍ PLATNOST
Program platí pro celé území České republiky kromě hlavního města Prahy.

MINIMÁLNÍ VÝŠE ÚVĚRU
- nejméně 500 tisíc Kč

MAXIMÁLNÍ VÝŠE ÚVĚRU
- nejvýše 90 milionů Kč
- nejvýše 76 % celkových výdajů

DOBA SPLATNOSTI
- maximálně 20 let

ÚROKOVÁ SAZBA
- bezúročný úvěr - 0 %

PODMÍNKY POSKYTNUTÍ ÚVĚRU
a) účelem úvěru je energetická modernizace bytového domu nacházejícího se na území České republiky mimo území hlavního města Prahy,

b) energetickou modernizací bude dosaženo celkové úspory spotřeby energie bytového domu nejméně o 20 % oproti stavu před zahájením energetické modernizace,

c) energetická modernizace je povolena, podléhá-li povolení energetické modernizace,

d) bytový dům bude pojištěn po celou dobu splácení úvěru proti živelním pohromám a bytový dům nacházející se v záplavovém území vždy i pro případ povodně nebo záplavy; pojištění musí být sjednáno tak, aby v případě pojistné události pojistné plnění krylo vzniklou škodu nejméně ve výši poskytnutého úvěru, a musí být sjednáno jeho vyplacení ve prospěch Fondu,

e) žádost je podána před zahájením energetické modernizace a

f) úvěr je a po celou dobu jeho splácení bude dostatečně zajištěn alespoň do jeho nesplacené výše

NA CO LZE ÚVĚR VYUŽÍT?
a) zvýšení tepelně technických parametrů obálky bytového domu nebo vnitřních vodorovných nebo svislých konstrukcí sousedících s venkovním prostředím,

b) pořízení a instalaci prvků stínění v exteriéru,

c) pořízení a instalaci systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla,

d) výměnu stávajícího hlavního zdroje tepla na fosilní paliva za nový hlavní zdroj tepla, který ke svému provozu využívá zemní plyn nebo obnovitelné zdroje energie, nebo za nové tepelné čerpadlo, včetně jejich instalace,

e) výměnu stávajícího hlavního zdroje tepla na fosilní paliva pořízením a instalací zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající ke svému provozu obnovitelné zdroje energie nebo zemní plyn a pokrývající energetické potřeby bytového domu,

f) výměnu stávajícího zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody na fosilní paliva za nový zdroj, který ke svému provozu využívá zemní plyn nebo obnovitelné zdroje energie, včetně jeho instalace,

g) instalaci nového zdroje tepla, tepelného čerpadla nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, kterou dojde ke splnění podmínek uvedených v písmenech d) až f),

h) pořízení a instalaci solárních termických kolektorů, solárních soustav nebo akumulačních nádrží,

i) pořízení a instalaci centrálního vytápění v bytovém domě, který centrálním vytápěním dosud nebyl vybaven,
j) připojení bytového domu k soustavě zásobování tepelnou energií,

k) ústřední regulaci otopné soustavy bytového domu nebo modernizaci otopné soustavy včetně výměny rozvodů tepla nebo otopných těles,

l) pořízení nebo výměnu předávací stanice podle energetického zákona, včetně její instalace,

m) výměnu vnějších otvorových výplní, nebo

n) výměnu výtahů podle nařízení vlády o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent, včetně jejich instalace.

ČERPÁNÍ ÚVĚRU
(1) Úvěr lze čerpat pouze na účelně vynaložené náklady na energetickou modernizaci, které žadatel doloží příslušným dokladem.

(2) Způsobilými náklady podle odstavce 1 jsou také náklady na
a) technický dozor stavebníka,
b) autorský dozor projektanta,
c) dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících z jiných právních předpisů,
d) vyhotovení dokladu prokazující výši úspory spotřeby energie bytového domu
e) provedení hydraulické zkoušky otopné soustavy včetně vyhotovení protokolu o zkoušce,
f) přípravu a realizaci zadávacích a výběrových řízení, nebo
g) daň z přidané hodnoty, s výjimkou části daně, u níž příjemci úvěru vznikne nárok na odpočet daně na vstupu podle zákona o dani z přidané hodnoty.

SPLÁCENÍ ÚVĚRU
Po vyčerpání poskytnutého úvěru žadatel obdrží splátkový kalendář s měsíčními splátkami, které začne splácet od následujícího měsíce po vyčerpání úvěru. Doba splatnosti bude stanovena ve smlouvě o poskytnutí úvěru, splatnost může být až 20 let dle požadavku žadatele a schopnosti úvěr splácet.

PŘÍKLAD VÝPOČTU MAXIMÁLNÍ VÝŠE ÚVĚRU POSKYTNUTÉHO STÁTNÍM FONDEM ROZVOJE BYDLENÍ

Maximální výše úvěru s 0% úrokem, který Vám Státní fond rozvoje bydlení poskytne v případě, že celkové rozpočtové náklady na revitalizaci bytového domu budou 10 000 000 Kč a zároveň si žádáte o dotaci z programu IROP ve výši 3 000 000 Kč. Úvěr maximálně ve výši 4 692 308 Kč

Více informací o úvěrovém programu Zateplování se dozvíte v naší PDF publikaci

KE STAŽENÍ ZDE

nebo na webových stránkách http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/program-zateplovani/