vodoznak
KOMPLEXNÍ REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ ,,MĚNÍME NEJEN VZHLED DOMŮ, ALE I TVÁŘE CELÝCH MĚST“

PANEL 2013+

     

     

KOMU JE PROGRAM URČEN?

Fyzickým a právnickým osobám na opravy a modernizace domů.

JAKÉ TYPY DOMŮ LZE Z PROGRAMU OPRAVIT?

Program Panel 2013+ se vztahuje na všechny typy domů - panelové, zděné i secesní. Domem se v tomto případě myslí budova s nejméně čtyřmi samostatnými byty, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena, postavená na území České republiky.

O JAKOU FORMU PODPORY SE JEDNÁ?

Nízkoúročený úvěr

KOMU LZE POSKYTNOUT NÍZKOÚROČENÝ ÚVĚR?

- fyzické nebo právnické osobě, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem domu, nebo bytu v domě
- v domě, ve kterém vzniká společenství vlastníků jednotek, lze úvěr poskytnout této právnické osobě

JAKÁ JE MAXIMÁLNÍ VÝŠE ÚVĚRU?

Výše úvěru nesmí přesáhnout 90% rozpočtových nákladů na opravy nebo modernizace domu uvedené v příloze A nařízení vlády 468/2012 Sb. (viz bod 6A).

JAKÉ RUČENÍ JE POŽADOVÁNO?

- pro SVJ - ručení dle zákona NOZ §1194 a vinkulace pojistného plnění z pojistné smlouvy k živelnímu pojištění budovy (pokud na významném počtu bytů nejsou zástavní práva nebo exekuce)
- pro BD a ostatní žadatele - zástavní smlouva k úvěrované nemovitosti a vinkulace pojistného plnění z pojistné smlouvy k živelnímu pojištění

KOLIKRÁT LZE VYUŽÍT PROGRAM NA TENTÝŽ DRUH OPRAVY?

Na tentýž druh opravy nebo modernizace stejných stavebních prvků domu může být úvěr poskytnut pouze jednou. To neplatí, pokud stavební prvky domu, které byly předmětem předchozí opravy nebo modernizace, již nesplňují současné požadavky stanovené právními předpisy nebo technickými normami.

JAKÉ JSOU PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ ÚVĚRU?

A) Předmětem opravy nebo modernizace domu musí být opravy a modernizace uvedené v příloze A nařízení vlády 468/2012 Sb. Jsou to:

- odstranění poruch základů domů a opravy hydroizolace spodní stavby
- odstranění statických poruch nosné konstrukce
- oprava obvodového pláště a oprava styků dílců obvodového pláště
- oprava lodžií nebo balkonů včetně zábradlí, výměna původních balkonů za nové balkony nebo přebudování balkonů na lodžie i s případným zvětšením užitné plochy nového balkonu nebo lodžie v souvislosti s použitou stavební technologií
- provedení dodatečné tepelné izolace neprůsvitného obvodového pláště
- náhrada vnějších otvorových výplní tepelně technicky, případně hlukově dokonalejšími materiály
- opravy a zateplení střech včetně nástaveb, kterými jsou například strojovny, komíny atd.
- vyregulování otopné soustavy
- oprava nebo výměna hromosvodů, hlavních rozvodů elektřiny (silnoproud, slaboproud), zdravotně-technických instalací a plynu včetně výměny měřičů spotřeby)

B) Písemná žádost o úvěr podaná před zahájením opravy nebo modernizace domu.


C) Stavební práce nesmí být zahájeny dříve než Fond písemně potvrdí, že projekt v zásadě vyhovuje podmínkám notifikovaného režimu.


D) Dodavatelem opravy nebo modernizace domu jsou fyzické nebo právnické osoby, které mají systém řízení jakosti zaveden a certifikován způsobem odpovídajícím příslušné české technické normě (ISO 9001).


E) Opravy nebo modernizace domu jsou stavebním úřadem povoleny nebo jsou stavebnímu úřadu řádně ohlášeny, pokud stavebnímu povolení nebo ohlášení podléhají, anebo se jedná o udržovací práce nařízené podle stavebního zákona.


F) Úvěr je dostatečně zajištěn.

JAKÁ JE ÚROKOVÁ SAZBA?

ve výši základní referenční sazby EU pro ČR, fixace po celou dobu splácení úvěru;

  • Základní referenční sazba EU platná od 1. 9. 2020 je 0,5 %.

 

Více informací o dotačním programu PANEL 2013+  naleznete v naší PDF publikaci

ke stažení ZDE

nebo na webových stránkách http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/program-panel-2013/