vodoznak
KOMPLEXNÍ REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ ,,MĚNÍME NEJEN VZHLED DOMŮ, ALE I TVÁŘE CELÝCH MĚST“

KDE VZÍT FINANCE?

                                                                                                                                                          

Vlastní zdroje

                                                                                                                                                          

§ 1180 NOZ - společenství vlastníků jednotek
11) Nebylo-li jinak určeno, přispívá vlastník jednotky na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho pidílu na společných částech. Slouží-li některá ze společných částí jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, stanoví se výše příspěvku i se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad.

§ 744 ZOK - bytová družstva
Členové, kteří jsou nájemci družstevních bytů, hradí v nájemném bytovému družstvu pouze účelně vynaložené náklady bytového družstva vzniklé při správě těchto družstevních bytů, včetně nákladů na opravy, modernizace a rekonstrukce domů, ve kterých se nacházejí, a příspěvků na tvorbu dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice těchto družstevních bytů.

                                                                                                                                                          

Cizí zdroje

                                                                                                                                                          

Další možností, jak financovat revitalizaci bytového domu, je prostřednictvím bank. Úrokové sazby, které banky nabízí, jsou stále ještě příznivé, záleží na tom, který typ úvěru nebo hypotéky se rozhodnete využít. Při výběru banky doporučujeme pečlivě nastudovat smluvní podmínky, za kterých smlouvu uzavíráte. Nedívejte se pouze na výši úrokových sazeb, někdy jejich výše nemusí být rozhodujícím faktorem.

                                                                                                                                                          

Dotace

                                                                                                                                                          

Dotační programy vždy byly a budou největším motivátorem pro spuštění regenerace bytových domů. Dříve měly podobu dotace na úhradu úroků, kdy vám stát v určitých intervalech vyplatil na účet část zaplacených úroků. Tento způsob vyplácení dotací ze zdrojů ČR už neexistuje. V současné době se na trhu setkáváme s dotacemi ve formě nízkoúročených státních úvěrů, kdy úrok je zafixován po celou dobu splácení úvěru (PANEL 2013+). Dalším typem dotačního programu jsou potom dotace z prostředků evropských fondů. Tyto dotace jsou velmi oblíbené zejména proto, že se jedná o přímou dotaci, tedy celý obnos je vyplacen na účet žadatele a dá se tak použít například jako mimořádná splátka úvěru.  

 

FINANČNÍ PLÁN

Projekt revitalizace bytového domu bude financován následujícím způsobem

 

CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU - REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU        1 500 000 Kč

                                                                                                                                                          

1. VLASTNÍ ZDROJE

                                                                                                                                                          

               - příspěvek na správu domu a pozemku (Společenství vlastníků)                            230 000 Kč

               - dlouhodobá záloha na opravy a investice (Bytové družstvo)

                                                                                                                                                        

2. Cizí zdroje

                                                                                                                                                          

Úvěr EUROREVIT od Wüstenrot stavební spořitelny                                    1 500 000 Kč

        Splatnost                                               25 let

        Fixace úrokové sazby                        25 let

        Úroková sazba

              - překlenovacího úvěru             2,8 % p.a.

              - řádného úvěru                           3,19% p.a.

         Zajištění úvěru                                   vinkulace pojistného plnění

                                                                         z majetkového pojištění

 

         Celkem "fond oprav"                       9 022 Kč/měsíc/bytový dům

         Splátka úvěru                                     7 209 Kč/měsíc/bytový dům

         Rezerva                                                1 813 Kč/měsíc/bytový dům

         Zatížení "fondu oprav"                    80 %