Kde vzít na rekonstrukci?

Zafinancovat rekonstrukci bytového domu je možné jednak z vlastních prostředků, které si obyvatelé domu za léta bydlení našetřili. Jedná se však o výjimečnou záležitost. Málokdy nastane situace, že se na účtu objeví dostatek peněz na celkovou opravu. Potom dochází k polovičatým řešením, které nejsou zdaleka tak přínosné, jako komplexní revitalizace v jednom kroku.

Obyvatele prvních dvou domů si nechali pouze přistavět lodžie, obyvatelé dalších dvou domů se nedokázali dohodnout na celkovém zateplení, tak si zateplil každý svou část domu. Ani jedno řešení nebyl dobrý krok. Nic jim nepřinese - zbytečně vyhozené peníze.

Kde se berou peníze v z vlastních zdrojů?

§1180 Nového občanského zákoníku - společenství vlastníků jednotek
(1) Nebylo-li jinak určeno, přispívá vlastník jednotky na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech. Slouží-li některá ze společných částí jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, stanoví se výše příspěvku i se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad.

(2) Příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejích orgánů, na vedení účetnictví a na podobné náklady vlastní správní činnosti se rozvrhnou na každou jednotku stejně.

§744 Zákona o obchodních korporacích a družstvech - bytová družstva
Členové, kteří jsou nájemci družstevních bytů, hradí v nájemném bytovému družstvu pouze účelně vynaložené náklady bytového družstva vzniklé při správě těchto družstevních bytů, včetně nákladů na opravy, modernizace a rekonstrukce domů, ve kterých se nacházejí, a příspěvků na tvorbu dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice těchto družstevních bytů.

2 CIZÍ ZDROJE

Další možností, jak přijít k penězům potřebným k revitalizaci bytového domu je oslovit nějakou banku. Úrokové sazby, které banky nabízí jsou v současné době více než příznivé, záleží na tom, který typ úvěru nebo hypotéky se rozhodnete využít. Vybírat můžete z několika možností.

Hypoteční úvěr

Investiční úvěr

Stavební spoření

Pří výběru banky doporučujeme pořádně prostudovat podmínky, za kterých smlouvu uzavíráte. Nehleďte pouze na úrokové sazby, někdy to nemusí být rozhodující faktor.

3 DOTAČNÍ PROGRAMY

Dotační programy vždy byly a vždy budou největším motivátorem pro spuštění regenerace bytového domu. V současné době se na českém trhu nacházejí jak dotace přímé - tedy na účet jsou vám vypláceny peníze, tak dotace poskytované formou nízkoúročených úvěrů. Vzhledem k rekordně nízkým úrokovým sazbám klasických komerčních úvěrů, však dotace poskytované jako nízkoúročené ztrácejí na atraktivitě a jsou využívány pouze okrajově.

Aktuálně spuštěné dotační programy:

IROP - integrovaný regionální operační program
Nová zelená úsporám
Panel 2013+
Bytové domy bez bariér