Bytové domy bez bariér

1 Co je cílem podpory?

Cílem podprogramu Bytové domy bez bariér je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou výtahů v domech, které jimi nejsou vybaveny a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady.

2 Jaké jsou parametry programu?

 • počet bytových domů, ve kterých byly odstraněny bariéry při vstupu do domu a k výtahu
 • počet bytových domů, ve kterých byl instalován nový výtah
 • počet bytových jednotek s nově vytvořeným bezbariérovým přístupem

3 O jakou formu podpory se jedná?

Podpora se poskytuje ve formě účelové investiční dotace na realizaci projektu, jehož cílem je odstranění bariér v přístupu do domu a k výtahu a na instalaci nového výtahu.

4 Kdo může být příjemcem podpory?

 • vlastník bytového domu
 • spoluvlastník bytového domu
 • společenství vlastníků, nebo vlastník nebo spoluvlastník jednotky vykonávající činnost správce bytovém domě, ve kterém společenství vlastníků nevzniklo (dále jen „žadatel“)

5 Jaká je výše podpory?

Dotace je poskytována ve výši max. 50 % uznatelných výdajů na realizaci akce, maximálně však:

 • 200 tis. Kč v případě bezbariérových úprav přístupu do bytového domu a k výtahu;
 • 800 tis. Kč v případě výstavby výtahu pro jeden vchod do bytového domu;
 • 000 tis. Kč v případě výstavby výtahu a zároveň bezbariérových úprav přístupu k němu

6 Jaké jsou podmínky pro poskytnutí dotace?

Dotaci lze poskytnout žadateli, jsou-li splněny tyto podmínky:
a) žádost o dotaci je podána na Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) v termínu stanoveném správcem programu
b) žádost o dotaci splňuje všechny základní povinné náležitosti žádosti
c) žadatel o dotaci má vypořádané veškeré splatné závazky vůči orgánům státní správy a samosprávy nebo zdravotní pojišťovně, státním fondům nebo bankám, v době podání žádosti a po dobu 3 let před podáním žádosti nebyl na majetek žadatele prohlášen konkurz nebo nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku žadatele, nebyl proti žadateli veden výkon rozhodnutí, není v úpadku či likvidaci. Proti žadateli není zahájeno nebo vedeno trestní řízení a nebyl odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem činnosti subjektu nebo pro trestní hospodářský čin nebo čin proti majetku
d) bytový dům je ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví žadatele nebo je žadatelem SVJ; na budově ani nemovité věci, jejíž součástí je budova, nevázne exekuce ve prospěch třetí osoby zajištění převodu nebo zajištění převodu práva5
e) celková výše poskytnuté dotace je v souladu s komunitárním právem Evropské unie v oblasti veřejné podpory;
f) žadatel má zajištěny zdroje na dofinancování projektu;
g) žadatel doloží investiční záměr, který věcně a funkčně vymezuje stavbu, časový průběh přípravy a realizace stavby a specifikuje zdroje financování;
h) projekt je zpracován oprávněnou osobou, řešení zahrnuje rozsah a technologický postup úprav, předběžný položkový rozpočet, ve kterém jsou uvedeny položky splňující podmínky poskytnutí dotace;
i) žadatel doloží, že v době podání žádosti není bytový dům vybaven výtahem nebo do bytového domu a k výtahu není umožněn bezbariérový přístup;
j) žadatel má platný doklad o povolení stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění;
k) dotace se poskytuje na částečnou úhradu nákladů na pořízení nového výtahu a souvisejících stavebních prací, na stavební úpravy vstupu do bytového domu a přístupu k výtahu. Dotaci na odstranění bariér při vstupu do domu a k výtahu nelze použít na instalaci technických zařízení překonávajících schody.

7 Co jsou uznatelné výdaje?

 • na demoliční a stavební práce nutné k instalaci nového výtahu,
 • pořízení výtahu,
 • na demoliční a stavební práce související s výstavbou bezbariérových přístupů do domu,
 • demoliční a stavební práce související s výstavbou bezbariérového přístupu k výtahu uvnitř domu.

8 Co nejsou uznatelné výdaje?

 • na projektovou dokumentaci,
 • stavební dozor a náklady související s vypracováním žádosti.

Dotaci na odstranění bariér při vstupu do domu a k výtahu nelze použít na instalaci technických zařízení překonávajících schody