Nová zelená úsporám

1 Komu je program Nová zelená úsporám určen?

- fyzické osoby podnikající i nepodnikající
- společenství vlastníků jednotek (dále SVJ)
- bytová družstva (dále BD)
- města a obce (včetně městských částí)
- případně další právnické osoby

2 Kterých oblastí se bude tento program týkat?

Tato podpora se týká pouze území hlavního města Prahy

3 Jaká forma podpory je program Nová zelená úsporám?

Jedná se o přímou dotaci, která je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření, tzn. až po vydání Registrace rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů

4 O jaké prostředky se jedná?

Česká republika získala na tento program finanční prostředky prodejen tzv. emisních povolenek EUA (European Union Allowance) dle zákona č. 383/2012 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů v rámci EU ETS v období 2013 - 2020. Financování programu probíhá přes státní rozpočet ČR.

5 Jaká je maximální výše podpory Nová zelená úsporám?

Konečná výše podpory uvedená v Registraci a rozhodnutí/Registrace a stanovení výdajů je stanovena na základě dokumentů prokazujících řádné dokončení realizace podporovaných opatření a může být odlišná od maximální výše podpory uvedené v akceptačním dopise, nikoliv však vyšší. V případě, že jsou naplněny definiční znaky veřejné podpory, je maximální výše podpory omezena aktuální maximální možnou výší čerpání veřejné podpory žadatelem.

Podpora je poskytována až do výše 30% celkových doložených způsobilých výdajů na všechna opatření

6 Kolikrát lze využít program Nová zelená úsporám?

Na jeden bytový dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.

7 Co lze z tohoto programu financovat (podoblast podpory pro bytové domy)?

A. Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů

- dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy. Tato opatření lze vhodně kombinovat s výměnou neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje, instalací technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu a další. Splnění podmínek Programu v oblasti A lze dosáhnout všemi výše uvedenými opatřeními, přičemž pro splnění podmínek pro oblast A není povinně požadováno současné podání žádosti v oblasti C. V případě, že ale nově instalovaný zdroj splňuje i podmínky pro podání žádosti v oblasti C, je pro žadatele samozřejmě výhodné podat žádost v oblasti A i v kombinaci s oblastí C a získat tak vyšší podporu.
- podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru

C. Efektivní využití zdrojů energie

- na výměnu původního hlavního zdroje na tuhá fosilní paliva nedosahující parametrů 3. emisní třídy za efektivní ekologicky šetrné zdroje
- na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
- na výměnu plynového vytápění za plynová tepelná čerpadla nebo za jednotku kombinované výroby elektřina a tepla využívající jako palivo zemní plyn.
- na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
- na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu
- podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru

8 Kdy je možné žádat o podporu?

Žádosti je možné podávat před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření

9 Jakým způsobem se podávají žádosti o podporu?

Žádosti o podporu jsou přijímány výhradně elektronicky a to na základě časově omezených výzev

10 Kdy je zahájení a ukončení příjmů žádostí v programu Zelená úsporám?

zahájení příjmů žádostí: 15. března 2016
ukončení žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021