IROP

1 O jaké prostředky se jedná?

Finanční prostředky poskytované z ESI fondů jsou považovány za veřejné prostředky, jejich poskytování se proto bude řídit všemi pravidly a předpisy ES pro veřejnou podporu.

2 Komu je program IROP určen?

- vlastníkům bytových domů, kromě fyzických osob nepodnikajících
- společenstvím vlastníků bytových jednotek (SVJ)

3 Kterých oblastí se bude tento program týkat?

Území celé ČR mimo území hlavního města Prahy

4 Jakou formou se bude tento program poskytovat?

Podpora bude poskytnuta formou dotace. Úvěry budou poskytovány na území definovaném v závěrech ex-ante posouzení finančního nástroje

5 Jaká je minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt?

300 000 Kč

6 Jaká je maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt?

90 000 000 Kč

7 Jaký je rozdíl mezi programem Panel 2013+ a programem IROP?

Rozhraní mezi programem Panel 2013+ a programem IROP je definováno stavebně technicky. Panel 2013+ se zaměřuje na nápravy konstrukčních vad panelových domů, program IROP se zaměřuje na energetické úspory

8 Jaké je datum ukončení realizace projektu?

- v případě projektu do 5 mil. korun celkových způsobilých výdajů musí být realizace projektu ukončena nejpozději do 30.9.2019
- v případě projektu s celkovými způsobilými výdaji vyššími než 5 mil. Kč musí být realizace projektu ukončena nejpozději do 30.9.2020

9 Kolik % způsobilých výdajů se musí vztahovat k hlavní aktivitě?

Na hlavní aktivity projektu musí být zaměřeno minimálně 85% způsobilých výdajů projektu

10 Jaké jsou způsobilé výdaje na hlavní aktivitu?

stavby

 • zateplení obvodových konstrukcí a výdaje přímo související se zateplením obvodových konstrukcí
 • výměna oken a dveří a výdaje přímo související s výměnou oken a dveří
 • výměna střešní krytiny (pokud krytina plní hydroizolační funkci)
 • instalace exteriérových prvků stínění
 • renovace lodžií, výměna a renovace balkonů, demontáž a zpětná montáž balkonů
 • sanace statických poruch v případě, že přímo souvisejí s podporovanými opatřeními
 • sanace zdiva v případě, že přímo souvisejí s podporovanými opatřeními
 • opravy hydroizolace v případě, že přímo souvisejí se zateplením obvodových konstrukcí
 • zemní práce související se zateplením obvodových konstrukcí
 • přesuny sutě a vybouraných hmot v případě, že přímo souvisejí s podporovanými opatřeními
 • odstranění nevyhovující tepelné izolace (v případech, kdy je nahrazována novou s lepšími vlastnostmi)
 • výstavba centrálního vytápění v domech, ve kterých byly doposud jednotlivé byty vytápěny vlastními zdroji na tuhá nebo kapalná fosilní paliva
 • opatření na sanaci azbestových konstrukcí v případě, že přímo souvisí s podporovanými opatřeními

pořízení majetku

 • instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
 • výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na tuhá nebo kapalná fosilní paliva za jednotku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje energie nebo zemní plyn
 • instalace nového zdroje tepla (plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže) a výstavbu centrálního vytápění v domech, ve kterých byly doposud jednotlivé byty vytápěny vlastními zdroji na tuhá nebo kapalná fosilní paliva
 • instalace solárních fotovoltaických soustav,
 • instalace akumulační nádrže
 • výdaje spojené s realizací opatření na ochranu hnízdišť rorýse a úkrytů netopýrů
 • výměna předávací stanice

pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu

 • provedení hydraulické zkoušky otopné soustavy včetně vyhotovení protokolu o zkoušce
 • vyregulování nebo modernizace soustavy vytápění objektu a rozvodů teplé užitkové vody včetně instalace systémů měření a regulace otopné soustavy
 • zpracování energetického hodnocení
 • podklady pro hodnocení
 • příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení